Obecná veřejná licence GNU   Český překlad Obecné veřejné licence GNU


Přeložil Ladislav Lhotka 

Tento text je neoficiálním překladem Obecné veřejné licence GNU (GNU General 
Public License, GNU GPL). Nebyl vydán nadací Free Software Foundation 
a nevyjadřuje právní podstatu podmínek pro šíření softwaru používajícího GNU 
GPL--tomuto účelu slouží výhradně původní anglická verze GNU GPL. Přesto 
doufáme, že tento překlad pomůže českým čtenářům lépe porozumět licenci GNU GPL.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Czech. 
It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state 
the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original 
English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation 
will help Czech speakers understand the GNU GPL better.
 Obecná veřejná licence GNUČeský překlad verze 2, červen 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Kopírování a distribuce doslovných kopií tohoto licenčního dokumentu jsou
dovoleny komukoliv, jeho změny jsou však zakázány.Preambule

Softwarové licence jsou většinou navrženy tak, že vám odebírají právo volného 
sdílení a úprav programů. Smyslem Obecné veřejné licence GNU je naproti tomu 
zaručit volnost ke sdílení a úpravám volného softwaru--pro zajištění volného 
přístupu k tomuto softwaru pro všechny jeho uživatele. Tato Obecná veřejná 
licence GNU se vztahuje na většinu softwaru nadace Free Software Foundation 
a na jakýkoli jiný program, jehož autor se přikloní k jejímu používání. (Některý 
další software od Free Software Foundation je namísto toho pokryt Obecnou 
knihovní veřejnou licencí GNU.) Můžete ji rovněž použít pro své programy.

Pokud mluvíme o volném softwaru, máme na mysli volnost, nikoliv cenu. Naše 
Obecná veřejná licence je navržena pro zajištění toho, že můžete volně šířit 
kopie volného softwaru (a účtovat si poplatek za tuto službu, pokud chcete), 
že obdržíte zdrojový kód anebo jej můžete získat, pokud ho chcete, že můžete 
tento software modifikovat nebo jeho části použít v nových volných programech; 
a že víte, že tyto věci smíte dělat.

Abychom mohli vaše práva chránit, musíme vytvořit omezení, která zakáží komukoli 
vám tato práva odepírat nebo vás žádat, abyste se těchto práv vzdal. Tato 
omezení se promítají do jistých povinností, kterým musíte dostát, pokud šíříte 
kopie dotyčného softwaru anebo ho modifikujete.

Například, šíříte-li kopie takového programu, ať již zdarma nebo za poplatek, 
musíte poskytnout příjemcům všechna práva, která máte sám. Musíte zaručit, 
že příjemci rovněž dostanou anebo mohou získat zdrojový kód. A musíte jim 
ukázat tyto podmínky, aby znali svá práva.

Vaše práva chráníme ve dvou krocích: (1) autorizací softwaru, a (2) nabídkou 
této licence, která vám dává právoplatné svolení ke kopírování, šíření 
a modifikaci softwaru.

Kvůli ochraně každého autora i nás samotných chceme zajistit, aby každý chápal 
skutečnost, že pro volný software neplatí žádné záruky. Je-li software někým 
jiným modifikován a poslán dále, chceme, aby příjemci věděli, že to, co mají, 
není originál, takže jakékoliv problémy vnesené jinými se neodrazí na reputaci 
původních autorů.

Konečně, každý volný program je neustále ohrožen softwarovými patenty. Přejeme 
si zamezit nebezpečí, že redistributoři volného programu obdrží samostatně 
patentová osvědčení a tím učiní program vázaným. Abychom tomu zamezili, 
deklarovali jsme, že každý patent musí být buď vydán s tím, že umožňuje každému 
volné užití, anebo nesmí být vydán vůbec.

Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a modifikaci jsou uvedeny 
dále.Ustanovení a podmínky pro kopírování, distribuci a modifikaci

0. Tato licence se vztahuje na kterýkoliv program či jiné dílo, které obsahuje 
zmínku, umístěnou v něm držitelem autorských práv, o tom, že dílo může být 
šířeno podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU. V dalším textu znamená 
"program" každý takový program nebo dílo a "dílo založené na programu" znamená 
buď program samotný anebo každé jiné dílo z něj odvozené, které podléhá 
autorskému zákonu: tím se míní dílo obsahující program nebo jeho část, buď 
doslovně anebo s modifikacemi, popřípadě v překladu do jiného jazyka. (Nadále je 
překlad zahrnován bez omezení pod pojem "modifikace".) Každý uživatel licence je 
označován jako "vy".

Jiné činnosti než kopírování, šíření a modifikace nejsou pokryty touto licencí; 
sahají mimo její rámec. Akt spuštění programu není omezen a výstup z programu je 
pokryt pouze tehdy, jestliže obsah výstupu tvoří dílo založené na programu 
(nezávisle na tom, zda bylo vytvořeno činností programu). Posouzení platnosti 
předchozí věty závisí na tom, co program dělá.

1. Smíte kopírovat a šířit doslovné kopie zdrojového kódu programu tak, jak jste 
jej obdržel, a na libovolném médiu, za předpokladu, že na každé kopii viditelně 
a náležitě zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky; ponecháte 
nedotčené všechny zmínky vztahující se k této licenci a k absenci záruky; a dáte 
každému příjemci spolu s programem kopii této licence.

Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek a podle vlastního uvážení 
můžete nabídnout za poplatek záruční ochranu.

2. Můžete modifikovat vaši kopii či kopie programu anebo kterékoliv jeho části, 
a tak vytvořit dílo založené na programu, a kopírovat a rozšiřovat takové 
modifikace či dílo podle podmínek paragrafu 1 výše, za předpokladu, že splníte 
všechny tyto podmínky:

 a) Modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste 
 soubory změnil a datum každé změny. 

 b) Musíte umožnit, aby jakékoliv vámi publikované či rozšiřované dílo, které 
 obsahuje zcela nebo zčásti program nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je z 
 programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto 
 každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence. 

 c) Pokud modifikovaný program pracuje normálně tak, že čte interaktivně 
 povely, musíte zajistit, že při nejběžnějším způsobu jeho spuštění vytiskne 
 nebo zobrazí hlášení zahrnující příslušnou zmínku o autorském právu a uvede, 
 že neexistuje žádná záruka (nebo případně, že záruku poskytujete vy), a že 
 uživatelé mohou za těchto podmínek program redistribuovat, a musí uživateli 
 sdělit, jakým způsobem může nahlédnout do kopie této licence. (Výjimka: v 
 případě, že sám program je interaktivní, avšak žádné takové hlášení 
 nevypisuje, nepožaduje se, aby vaše dílo založené na programu takové hlášení 
 vypisovalo.)

Tyto požadavky se vztahují k modifikovanému dílu jako celku. Pokud lze 
identifikovat části takového díla, které zřejmě nejsou odvozeny z programu 
a mohou být samy o sobě rozumně považovány za nezávislá a samostatná díla, 
pak se tato licence a její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako 
nezávislá díla. Avšak jakmile tytéž části rozšiřujete jako část celku, jímž je 
dílo založené na programu, musí být rozšiřování tohoto celku podřízeno 
ustanovením této licence tak, že povolení poskytnutá dalším uživatelům se 
rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho části bez ohledu na to, kdo kterou 
část napsal.

Smyslem tohoto paragrafu tedy není získání práv na dílo zcela napsané vámi ani 
popírání vašich práv vůči němu; skutečným smyslem je výkon práva na řízení 
distribuce odvozených nebo kolektivních děl založených na programu.

Pouhé spojení jiného díla, jež není na programu založeno, s programem (anebo 
dílem založeným na programu) na paměťovém nebo distribučním médiu neuvazuje toto 
jiné dílo do působnosti této licence.

3. Můžete kopírovat a rozšiřovat program (nebo dílo na něm založené, 
viz paragraf 2) v objektové anebo spustitelné podobě podle ustanovení 
paragrafů 1 a 2 výše, pokud splníte některou z následujících náležitostí:

 a) Doprovodíte jej zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód 
 musí být rozšiřován podle ustanovení paragrafů 1 a 2 výše, a to na médiu běžně 
 používaném pro výměnu softwaru; nebo 

 b) Doprovodíte jej písemnou nabídkou s platností nejméně tři roky, podle níž 
 poskytnete jakékoli třetí straně, za poplatek nepřevyšující vaše výdaje 
 vynaložené na fyzickou výrobou zdrojové distribuce, kompletní strojově 
 čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu, jenž musí být šířen podle 
 ustanovení paragrafů 1 a 2 výše na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru; 
 nebo 

 c) Doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na 
 poskytnutí zdrojového kódu. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomerční 
 šíření a jenom tehdy, pokud jste obdržel program v objektovém nebo 
 spustitelném tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s položkou b výše.) 

Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska jeho případných 
modifikací. Pro dílo ve spustitelném tvaru znamená úplný zdrojový kód veškerý 
zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, plus jakékoli další soubory pro 
definici rozhraní, plus dávkové soubory potřebné pro kompilaci a instalaci 
spustitelného programu. Zvláštní výjimkou jsou však ty softwarové komponenty, 
které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové nebo binární formě) s hlavními 
součástmi operačního systému, na němž spustitelný program běží (tj. s 
překladačem, jádrem apod.). Tyto komponenty nemusí být šířeny se zdrojovým 
kódem, pokud ovšem komponenta sama nedoprovází spustitelnou podobu díla.

Je-li šíření objektového nebo spustitelného kódu činěno nabídkou přístupu ke 
kopírování z určitého místa, potom se za distribuci zdrojového kódu počítá 
i nabídnutí ekvivalentního přístupu ke kopírování zdrojového kódu ze stejného 
místa, byť přitom nejsou třetí strany nuceny ke zkopírování zdrojového kódu 
spolu s objektovým.

4. Nesmíte kopírovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo šířit program 
jiným způsobem než výslovně uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus 
o kopírování, modifikování, poskytnutí sublicence anebo šíření programu je 
neplatný a automaticky ukončí vaše práva daná touto licencí. Strany, které od 
vás obdržely kopie anebo práva v souladu s touto licencí, však nemají své 
licence ukončeny, dokud se jim plně podřizují.

5. Není vaší poviností tuto licenci přijmout, protože jste ji nepodepsal. Nic 
jiného vám však nedává možnost kopírovat nebo šířit program nebo odvozená díla. 
V případě, že tuto licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti zákonem zakázány. Tím 
pádem modifikací anebo šířením programu (anebo každého díla založeného na 
programu) vyjadřujete své podřízení se licenci a všem jejím ustanovením 
a podmínkám pro kopírovaní, modifikování a šíření programu a děl na něm 
založených.

6. Pokaždé, když redistribuujete program (nebo dílo založené na programu), 
získává příjemce od původního držitele licence právo kopírovat, modifikovat 
a šířit program v souladu s těmito ustanoveními a podmínkami. Nesmíte klást 
žádné další překážky výkonu zde zaručených příjemcových práv. Nejste 
odpovědný za vymáhání dodržování této licence třetími stranami.

7. Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo 
z jakéhokoli jiného důvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloženy takové 
podmínky (ať již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují 
s podmínkami této licence, nejste tím osvobozen od podmínek této licence. 
Pokud nemůžete šířit program tak, abyste vyhověl zároveň svým závazkům 
vyplývajícím z této licence a jiným platným závazkům, nesmíte jej v důsledku 
toho šířit vůbec. Pokud by například patentové osvědčení nepovolovalo bezplatnou 
redistribuci programu všemi, kdo vaším přičiněním získají přímo nebo nepřímo 
jeho kopie, pak by jediný možný způsob jak vyhovět zároveň patentovému 
osvědčení i této licenci spočíval v ukončení distribuce programu.

Pokud by se za nějakých specifických okolností jevila některá část tohoto 
paragrafu jako neplatná nebo nevynutitelná, považuje se za směrodatnou rovnováha 
vyjádřená tímto paragrafem a paragraf jako celek se považuje za směrodatný 
za jiných okolností.

Smyslem tohoto paragrafu není navádět vás k porušování patentů či jiných 
ustanovení vlastnického práva, anebo tato ustanovení zpochybňovat; jediným jeho 
smyslem je ochrana integrity systému šíření volného softwaru, který je podložen 
veřejnými licenčními předpisy. Mnozí lidé poskytli své příspěvky do širokého 
okruhu softwaru šířeného tímto systémem, spolehnuvše se na jeho důsledné 
uplatňování; záleží na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit software 
pomocí nějakého jiného systému a žádný uživatel licence nemůže takové rozhodnutí 
zpochybňovat.

Smyslem tohoto paragrafu je zevrubně osvětlit to, co je považováno za důsledek 
plynoucí ze zbytku této licence.

8. Pokud je šíření či použití programu v některých zemích omezeno buď patenty 
anebo autorsky chráněnými rozhraními, může držitel původních autorských práv, 
který svěřuje program do působnosti této licence, přidat výslovné omezení pro 
geografické šíření, vylučující takové země, takže šíření je povoleno jen v těch 
zemích nebo mezi těmi zeměmi, které nejsou tímto způsobem vyloučeny. Tato 
licence zahrnuje v tomto případě takové omezení přesně tak, jako by bylo zapsáno 
v textu této licence.

9. Free Software Foundation může čas od času vydávat upravené nebo nové verze 
Obecné veřejné licence. Takové nové verze se budou svým duchem podobat současné 
verzi, v jednotlivostech se však mohou lišit s ohledem na nové problémy či 
zájmy.

Každé verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Pokud program specifikuje 
číslo verze, která se na něj vztahuje, a "všechny následující verze", můžete se 
podle uvážení řídit ustanoveními a podmínkami buďto oné konkrétní verze anebo 
kterékoliv následující verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestliže 
program nespecifikuje číslo verze této licence, můžete si vybrat libovolnou 
verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.

10. Pokud si přejete zahrnout části programu do jiných volných programů, jejichž 
distribuční podmínky jsou odlišné, zašlete autorovi žádost o povolení. V případě 
softwaru, k němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation, napište Free 
Software Foundation; někdy činíme výjimky ze zde uvedených ustanovení. Naše 
rozhodnutí bude vedeno dvěma cíli: zachováním volné povahy všech odvozenin 
našeho volného softwaru a podporou sdílení a opětovného využití softwaru obecně.


 ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE

11. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K PROGRAMU SE NA PROGRAM 
NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM. POKUD NENÍ 
PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ 
STRANY PROGRAM "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO 
VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ 
ÚČEL. POKUD JDE O KVALITU A VÝKONNOST PROGRAMU, LEŽÍ VEŠKERÉ RIZIKO NA VÁS. 
POKUD BY SE U PROGRAMU PROJEVILY ZÁVADY, PADAJÍ NÁKLADY ZA VŠECHNU POTŘEBNOU 
ÚDRŽBU, OPRAVU ČI NÁPRAVU NA VÁŠ VRUB.

12. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŽ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ANEBO KDYŽ 
TO BYLO PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, VÁM NEBUDE ŽÁDNÝ Z DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV ANI 
ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SMÍ MODIFIKOVAT ČI ŠÍŘIT PROGRAM V SOULADU S 
PŘEDCHOZÍMI USTANOVENÍMI, ODPOVĚDNI ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH OBECNÝCH, 
SPECIÁLNÍCH, NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ ANEBO 
NESCHOPNOSTI UŽÍVAT PROGRAMU (VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, 
NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM, NEBO SELHÁNÍ FUNKCE 
PROGRAMU V SOUČINNOSTI S JINÝMI PROGRAMY), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ DRŽITEL 
AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÁ STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

 KONEC USTANOVENÍ A PODMÍNEKDoplněk: Jak uplatnit tato ustanovení na vaše nové programy

Pokud vyvinete nový program a chcete, aby byl veřejnosti co nejvíce k užitku, 
můžete toho nejlépe dosáhnout tím, že jej prohlásíte za volný software, který 
může kdokoliv redistribuovat a měnit za zde uvedených podmínek.

K tomu stačí připojit k programu následující údaje. Nejbezpečnější cestou je 
jejich připojení na začátek každého zdrojového souboru, čímž se nejúčinněji 
sdělí vyloučení záruky; a v každý souboru by pak měla být prinejmenším řádka s 
"copyrightem" a odkaz na místo, kde lze nalézt úplné údaje.

<řádka se jménem programu a nástinem toho, co dělá>

Copyright (C) 

Tento program je volný software; můžete jej šířit a modifikovat podle
ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software
Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vašeho uvážení)
kterékoli pozdější verze.

Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ
JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte ve Obecné
veřejné licenci GNU.

Kopii Obecné veřejné licence GNU jste měl obdržet spolu s tímto
programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation,
Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.


Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit elektronickou 
a papírovou poštou.

Pokud je program interaktivní, zařiďte, aby se při startu v interaktivním módu 
vypsalo hlášení podobné tomuto:

Packal verze 69, Copyright (C) 19xx jméno autora.
Program Packal je ABSOLUTNĚ BEZ ZÁRUKY; podrobnosti se dozvíte
zadáním `show w'. Jde o volný software a jehošíření za jistých
podmínek je vítáno; podrobnosti získáte zadáním `show c'.

Hypotetické povely `show w' a `show c' by měly zobrazit příslušné pasáže Obecné 
veřejné licence. Odpovídající povely ovšem nemusí být právě `show w' a `show c'; 
mohou to být třeba stisky tlačítka na myši nebo položky v menu--cokoliv, 
co se do vašeho programu hodí.

Pokud je to nutné, měl byste také přimět svého zaměstnavatele (jestliže 
pracujete jako programátor) nebo představitele vaší školy, je-li někdo takový, 
k tomu, aby podepsal "zřeknutí se autorských práv". Zde je vzor; jména pozměňte: 

Jojotechna, a.s., se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k
programu `Packal' (překladač s nakladačem) napsanému Jakubem Bastlem.

, 1. dubna 1989

Tomáš Složitý, více než prezident

Tato Obecná veřejná licence neumožňuje zahrnutí vašeho programu do jiných než 
volných programů. Je-li váš program knihovnou podprogramů, můžete zvážit, zda je 
užitečné umožnit sestavování i vázaných aplikačních programů s vaší knihovnou. V 
takovém případě použijte Obecnou knihovní licenci GNU namísto této licence.


http://www.gnu.org/