back big
Ikona proměnění Páně. 23x28cm

Ikona proměnění Páně. 23x28cm

Lukáš 9.

28:Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil.
29:A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo.
30:A hle, rozmlouvali s ním dva muži byli to Mojžíš a Eliáš;
31:zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě.
32:Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním.
33:Vtom se ti muži od něho začali vzdalovat; Petr mu řekl: "Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl co mluví.
34:Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň.
35:A z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte."
36:Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli.
  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)