back big
Čas, podle fraktálu

Čas, podle fraktálu

Je čas spojitá nebo diskrétní veličina? Existuje nejmenší možné časové kvantum, dále již nedělitelné?

Einsteinova teorie relativity vnímá čas jako spojitou veličinu a jako součást čtyřdimenzionálního prostoročasu s tím, že na rozdíl od prostoru se v čase můžeme pohybovat pouze jedním směrem.

Kvantová fyzika má na čas poněkud odlišný pohled, zvláště se zde uplatňuje Heisenbergův princip neurčitosti, který je možno vyjádřit vztahem:

Heisenbergův princip

Tento vztah vyjadřuje, že nemůžeme současně znát energii částice a přesný čas měření této energie. Neurčitost času a energie je větší, než polovina Planckovy konstanty. Takže čím přesněji známe energii, tím větší je neurčitost času. Tato neurčitost není chybou měření, ale je zabudována podle našich současných znalostí ve fyzikální podstatě vesmíru.

Na šátku se samozřejmě nacházejí i moje oblíbené struny.  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)