back big
Křest Krista, detail ve větším rozlišení bez rámečku

Křest Krista, detail ve větším rozlišení bez rámečku

Jan se podřizuje příkazu Mesiáše a vykonává obřad křtu. Ikona vyobrazuje Jana, jak tento příkaz vykonává v naprostém ohromení. Hluboce se uklání, aby tak vyjádřil naprostou podřízenost služebníka. Levá ruka se zvedá k nebi, jako by dosvědčovala, že pro stvoření je to nepochopitelný úkon. Druhá ruka je napjatá, jako by se ani neodvažovala doknout hlavy Božího Syna.

Uprostřed kompozice na vertikální linii sestupuje na Krista stojícího ve vodě paprsek světla. Vychází z polokruhu, který je tvořen třemi koncentrickými kruhy v modré barvě a symbolizuje božství ve třech osobách. Na paprsku ve svatozáři vidíme Ducha, zářivou holubici, kterou Jan poznává jako zosobněné pouto lásky mezi Otcem a Synem. Z této svatozáře se světlo dělí do tří paprsků, což znamená, že veškerá Boží činnost je dílem tří božských Osob. Zde se také odhaluje pravá přirozenost Syna: jedné podstaty s Otcem. Přijal však lidské tělo a stal se smrtelným. Otcův Syn je ve vodě nahý právě proto, že je zcela člověkem.

Tajemství Svaté Trojice se netýká jen božského světa, ale osvětluje i naši vlastní realitu. Andělé se stejně jako Jan Křtitel v úctě klaní a mají zakryté ruce jako výraz pokory, voda mění svůj přirozený tok. I skály jako by se nakláněly a natáčely, aby scénu křtu lépe viděly.

Jordán vzpíná své vody nahoru k nebi jako symbol toho, že Kristus svým sestoupením do Jordánu vodu posvětil. Voda má po pádu lidí dvojznačnou úlohu: dává plodnost a život, ale také je symbolem zkázy jako při potopě.

Při Ježíšově křtu se Bůh znovu obrací k tomuto živlu, dotýká se ho božským tělem Slova, jako by ho chtěl očistit a učinit z něj nástroj spásy. Na ikoně je tato myšlenka vyjádřena vířením vod. Dole prchají od Ježíše zosobnění Jordánu a moře, naopak k Ježíšovi připlouvají rybky, které znázorňují křesťany.

Text podle Egon Sendler: Ikony Krista  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)