back big
 Křest Krista 39x49cm

Křest Krista 39x49cm

Matouš 3,13-17:

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.

Ale on mu bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?"

Ježíš mu odpověděl: "Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá." Tu mu Jan již nebránil.

Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.

A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil."

  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)